FFSH och möte med Skol- och fritidsförvaltningen

Möte med Skol- och fritidsförvaltningen 23 november 2020, klockan 16.00. Svaren i kursiv stil.
Ni brukar bjuda in till möte angående det kommande året för de fristående enheterna i december. Vad tänker ni om det? Inbjudan har gått ut till alla fristående förskolor och skolor om inbjudan till digitalt möte den 1/12 klockan 15-17.

Vad vi förstår kan kommunerna söka bidrag på kostnader för vikarier (Coronaersättning) - har ni gjort det? Nej vi har inte sökt det eftersom det inte berör utbildningsbiten. 

Hur kommer bidragsnivåerna för barn och elever att bli 2021? Det kommer att höjas med 2 - 2,5 %. Dessutom  kommer ett tilläggsbelopp på 619 kr/barn eller elev. Dock är prognosen för de närmaste åren dyster. Det är tveksamt om det kommer att kunna bli höjningar de kommande åren.

Hur kommer den sk febex-ansökan att bli kommande år? Blir det en e-tjänst? Skol- och fritidsförvaltningen vill det också, men har inte haft tid och möjlighet att lägga tid och kraft på det den senaste tiden.

De fristående enheterna ska hantera scheman för förskolan och fritidshemmet. Hur ska det gå till, rent praktiskt? De fristående förskolorna och skolorna begär in scheman från vårdnadshavarna. Det finns inga krav från Skol- och Fritidsnämnden om andra krav i samband med en stickkontroll. Skol- och fritidsnämnden rekommenderar ett samarbete med handläggarna på Skol- och fritidsförvaltningen om det uppstår svårbesvarade frågor. 
“När det gäller schema så är det upp till er att ta in schema på barnen och gör ni redan det så påverkar det inte direkt! Ska bara som vanligt tänka på att om de tex lämnar schema på mer än 15 timmar och de är föräldralediga så måste ni kolla upp varför och ta in intyg på att båda föräldrarna har sysselsättning trots egentlig föräldraledighet. Intygen ska sedan in till oss och då ändrar vi  placeringsorsaken så att ni får mer betalt” (skriftligt svar från administratör).

Vad vi förstår kommer ni inte att lägga upp listor enligt avdelningar eller klasser i Procapita. Av vilken anledning tas det bort? Skol- och fritidsförvaltningen har själva inga behov av att administrera barn och elever på det sättet. Förskolor och skolor får själva sortera och administrera.

Vad innebär det att kommunen kommer att göra stickprovskontroller på förskolors och skolors schemaadministration? I dagsläget ingenting, mer än att se till att det finns en fungerande schemaadministartion.

Hur kommer skolvalet att hanteras/administreras? Precis som förra året och ju fortare de fristående skolorna rapporterar in sina elever desto fortare blir alla antagningar klara. D.v.s desto fortare får de fristående också veta vilka elever som slutar.

Hur kommer överlämnande till gymnasieskolorna att gå till? Det kommer att bli en schematisk överlämning och möjligen en digital, om det behövs.

Om administrationen är 3,73 % av grundpengen. Hur justeras den om er administration minskar och FFSHs medlemmars ökar? 3 % återbetalas till den fristående förskolan eller skolan. Sedan räknas det årligen ut hur mycket som ska dras bort från grundpengen p.g.a. administration och FFSH bad att, på årlig basis, få en redovisning om hur Skol- och Fritidsnämnden resonerar och beslutar när det gäller avdrag från grundpengen. Då det gäller pliktkostnaden (en summa Helsingborg Stad tog från de fristående förskolorna och skolorna som garanti om att ta hand om elever ifall den fristående förskolan eller skolan skulle läggas ner), är den borttagen sedan flera år tillbaka. Det förs diskussioner om att återinföra den (Se Björn Åstrands statliga utredning).
 
Hur ska FFSHs medlemmar administrera vårdnadshavarnas scheman? Ni ska bara ta in barnens schematider/omsorgstider och inte vårdnadshavarnas arbetstider. Detta har bara funnits kvar på SFFs pappersschema men inte på webben så på så vis är detta ingen ny rutin, dvs att vårdnadshavare inte redovisar sina arbetstider.

Ska FFSHs medlemmar var kontrollorgan för hur schematiderna följs? Inte mer än vad som behövs för den egna verksamheten.

Hur ska FFSHs medlemmar förhålla sig till att schematiderna eventuellt inte följs? Ingen rapporteringsskyldighet till kommunen krävs. Däremot ska vårdnadshavare sköta sina tider.

Om en förskola har många barn vars vårdnadshavare är föräldralediga kan det slå hårt mot förskolans ekonomi. Vad anser Helsingborgs stad om det? Förskolan får rätta sin personal efter det. Samtidigt får förskolan större grundpeng för de barn vars föräldrar är eller blir arbetslösa.

Vid tangentbordet: Kristian Bengtsson